Zásady ochrany osobních údajů

Směrnice vztahující se na zprávy a OOÚ

Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou (EU) 2016/679 – GDPR.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

 • osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Hosta (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt s Hostem (kontaktní údaje)
 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (OP, pas)
 • kontaktní údaje – těmito údaji se rozumí zejména Hostem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, faxu, emailovou adresu a jiné podobné informace

Tímto udělujete souhlas firmě Herbarium boutique hotel, s.r.o, se sídlem Olomouc – Lazce, Dobrovského 578/16b, PSČ 779 00 IČ: 09445811 (dále jen Hotel) s ohledem na její zákonnou povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně využívané ke své podnikatelské činnosti bez nepřiměřených právních a věcných rizik. S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi Hotelem a Hostem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné, je však podmínkou pro uzavření dohody či poskytnutí služby.

Odkud Hotel osobní údaje získává?

 • S přímým souhlasem od Hosta při rezervaci či po příjezdu do hotelu
 • S přímým souhlasem od Hosta přes internetové služby (email, sociální sítě)

Veškeré osobní údaje od Hosta, jsou získané s jeho přímým souhlasem a veškeré souhlasy, jsou zpětně doložitelné.

Na co se osobní údaje používají?

 • dle zákona, se předkládají cizinecké policii ke kontrole
 • dle zákona o výběru ubytovacího poplatku a platby taxy městu Olomouc.
 • pro svou vnitřní potřebu, především pro tvorbu analýz, sledování kvality služeb, spokojenosti Hostů a  optimalizaci poskytovaných služeb a produktů
 • pro informování Hosta o nových službách či nabídkách Hotelu

Práva Hosta

 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut)
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
 • Právo na přístup ke svým údajům (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)
Veškeré OÚ Hosta jsou svědomitě chráněny. Zaměstnanci Hotelu, kteří s osobními údaji Hosta přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni zákonnou a smluvní povinností mlčenlivosti.
Pokud Host zjistí nebo se domnívá, že při zpracování došlo ze strany Hotelu k porušení jeho práv, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje (viz.§ 21 zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů a (EU) 2016/679 – GDPR)

Váš souhlas

Používáním našeho rezervačního systému souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Osobní údaje lze kdykoliv odhlásit na emailu info@herbariumhotel.cz

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.8.2021